понеделник, 11 април 2022 г.

Another Level Showroom – шоурум от друго ниво

 [For English scroll below]

Здравейте, неуморни рейвъри,

В петък бяхме на грандиозно техно парти, организирано от нашите приятели Another Level - Another Level Showroom в 4 зали на Fabrica 126, което се случи по следния 𝕋𝕀𝕄𝔼𝕋𝔸𝔹𝕃𝔼:

Another Level Room | Ground Zero: Side A

22:00 – 23:30 Nobody

23:30 – 01:00 AMY

01:00 – 02:30 KHARL

02:30 – 04:00 Invoke

04:00 – 05:30 HalDeaf

05:30 – 07:00 1.¼

Each Room | Ground Zero: Side B

22:00 - 23:30 Aur Rofae

23:30 - 01:00 Martin Deno

01:00 - 02:30 Metalix

02:30 - 04:00 Sajet

04:00 - 06:00 Joy

06:00 - 08:00 Grozdanoff

DFRNT mindset | 1st floor

22:00 – 00:00 Edd Jelev

00:00 – 01:30 IVAYLO TS

01:30 – 03:00 Iwo Balkanski

03:00 – 05:00 Emvade

05:00 – 07:00 ZDEPTH

DJ Shop University | Silo Room

22:00 - 22:45 DJ Versus

22:45 – 23:30 VOST

23:30 – 00:15 IVO-D

00:15 – 01:00 Ricardo Shkumbini

01:00 – 01:45 NIKOLA

01:45 – 02:30 Aristot

02:30 – 03:15 EnixXx

03:15 – 04:00 MLNSKY

04:00 – 04:45 Jessica

04:45 – 05:30 Marcuz

05:30 – 06:15 Yoanna

06:15 – 07:00 Stefan Gee

#НеЗнам | After Party @ Ground Zero: Side A

07:00 - 08:30 Pehata

08:30 - 10:00 Lalov

10:00 - 11:30 Snaxi

11:30 - 13:00 Anaxilea

Пристигнахме във Фабриката с последно метро, а дворът вече беше пълен с приятели. Понякога е трудно да се отдадеш на музиката и да следиш каквато и да е програма, когато ти се иска да си поговориш с толкова много усмихнати и позитивни хора. Влязохме в Ground Zero – Side A (Another Level) тъкмо по време на сета на AMY, която сцепваше с твърда селекция. Установихме, също така, че залата е разделена на втора част – Side B (Each), в която, по същото време, пускаше Martin Deno, а след него, съответно - Metalix, Sajet, Joy и Grozdanoff.

Нямаше как да не се разходим и в останалите зали, като впечатление ни направи по текхаус/хаус звученето в залата на горния етаж - DFRNT Mindset room-а. Подобно (поне за нас) бе звученето и в силозите, отново на ground floor (DJ Shop University). Позавъртяхме се и се върнахме в централната зала, с желание да се върнем отново после.

Около 01:00 стартира сетът на KHÄRL, който продължи сериозното темпо и тежкото звучене, характерно за Another Level залата през цялата нощ. Ако трябва а бъдем честни, хубавото време ни накара да прекараме поне половината си време отвън, дискутирайки екзистенциални теми, политика и наука, като едни видни интелектуалци на парти.

От 02:30 до 04:00 се насладихме на сета на нашия приятел Еленко, aka Invoke, кратко видео, от който, можете да прегледате тук:


В 04:00 последва HalDeaf, на чиито дръменбейс сет се наслаждавахме и седмица по-рано на POWDER - Bansko Drum'n'Bass-Jungle Festival 2022, чиито хард техно сет, обаче, този път пропуснахме. Сигурни сме, че тези, които са останали до края, са останали повече от доволни. Освен основната програма, до 07:00 на сутринта, разбира се, е имало и After Party с емблематичния хаштаг #НеЗнам в Ground Zero: Side A, което се е случило в следния ред:

07:00 - 08:30 Pehata

08:30 - 10:00 Lalov

10:00 - 11:30 Snaxi

11:30 - 13:00 Anaxilea

Ние, обаче, трябваше да хващаме влака за слънчев Пловдив за Reactrance @ club Void w/ Lunatica (Digital Om), видеа от които можете да прегледате тук.

До нови срещи, приятели!

[EN]

Hello, tireless ravers,

On Friday we were at a spectacular techno party organized by our friends Another Level- Another Level Showroom in 4 rooms of Fabrica 126, which happened as follows:

Another Level Room | Ground Zero: Side A

22:00 - 23:30 Nobody

23:30 - 01:00 AMY

01:00 - 02:30 KHARL

02:30 - 04:00 Invoke

04:00 - 05:30 HalDeaf

05:30 - 07:00 1.¼

Each Room | Ground Zero: Side B

22:00 - 23:30 Aur Rofae

23:30 - 01:00 Martin Deno

01:00 - 02:30 Metalix

02:30 - 04:00 Summary

04:00 - 06:00 Joy

06:00 - 08:00 Grozdanoff

DFRNT mindset | 1st floor

22:00 - 00:00 Edd Jelev

00:00 - 01:30 IVAYLO TS

01:30 - 03:00 Iwo Balkan

03:00 - 05:00 Emvad

05:00 - 07:00 ZDEPTH

DJ Shop University | Silo Room

22:00 - 22:45 DJ Versus

22:45 - 23:30 VOST

23:30 - 00:15 IVO-D

00:15 - 01:00 Ricardo Shkumbini

01:00 - 01:45 NIKOLA

01:45 - 02:30 Aristotle

02:30 - 03:15 EnixXx

03:15 - 04:00 MLNSKY

04:00 - 04:45 Jessica

04:45 - 05:30 Marcuz

05:30 - 06:15 Yoanna

06:15 - 07:00 Stefan Gee

# I Don't Know | After Party @ Ground Zero: Side A

07:00 - 08:30 Infantry

08:30 - 10:00 Lalov

10:00 - 11:30 Snaxi

11:30 - 13:00 Anaxilea

We arrived at the Factory on the last subway, and the yard was already full of friends. Sometimes it's hard to indulge in music and follow any program or schedule when you want to talk to so many smiling and positive people. We entered Ground Zero - Side A (Another Level) just during the set of AMY, which clashed with a hard selection. We also found that the hall was divided into a second part - Side B (Each), in which, at the same time, played Martin Deno, and after him, respectively - Metalix, Sajet, Joy and Grozdanoff.

We couldn't help but walk in the other halls, as we were impressed by the tech / house sound in the hall on the upper floor - DFRNT Mindset room. The sound was similar (at least for us) in the silos, again on the ground floor (DJ Shop University). We turned around and went back to the central hall, wanting to come back again later.

Around 01:00 the set of KHÄRL started, which continued the serious tempo and heavy sound, typical for Another Level room during the whole night. To be honest, the good weather made us spend at least half of our time outside, discussing existential topics, politics and science, as prominent intellectuals at a party.

From 02:30 to 04:00 we enjoyed the set of our friend Elenko, aka Invoke, a short video, which you can watch here:


At 04:00 HalDeaf followed, whose drum bass set we enjoyed a week earlier at POWDER - Bansko Drum'n'Bass-Jungle Festival 2022, whose hard techno set, however, this time we missed. We are sure that those who stayed until the end were more than satisfied. In addition to the main program, until 07:00 in the morning, of course, there was an After Party with the iconic hashtag #НеЗнам (I don’t know) in Ground Zero: Side A, which occurred in the following order:

07:00 - 08:30 Infantry

08:30 - 10:00 Lalov

10:00 - 11:30 Snaxi

11:30 - 13:00 Anaxilea

However, we had to catch the train to sunny Plovdiv for Reactrance @ club Void w/ Lunatica (Digital Om), videos of which you can watch here.

See you soon, friends!

Няма коментари:

Публикуване на коментар